Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenia obce
schválené OZ v Lúčke podľa §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
pdf VZN č.27_2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č.28_2008 o poplatkoch za úkony a služby poskytované obecným úradom
pdf VZN č. 29_2008 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Lúčka
pdf VZN č.30_2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a dieťa školského zariadenia na príslu
pdf VZN č.31_2009 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
pdf VZN č.32_2010 o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období KS na území obce Lúčka
pdf VZN č. 33_2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
pdf VZN č. 34_2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole
pdf VZN č. 35_2011 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúčka a určenie podmienok tejto úhrady
pdf VZN č. 36_2011 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje obce Lúčka
pdf VZN č.37_2011 o poplatkoch za úkony a služby poskytované obecným úradom v Lúčke
pdf VZN č. 38_2012 - o odpadoch
pdf VZN č. 39_2012 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce Lúčka
pdf VZN č.40/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku a kmunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č.41_2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
pdf VZN č. 42_2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
pdf VZN č. 43_2014 o vylepovaní volebných plagátov
pdf Dodatok č.1 k VZN č.41/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Lúčka
pdf Dodatok č.2 k VZN č.41/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Lúčka
pdf Doplnok č.1 k VZN č.40/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku a kmunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č. 1 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúčka
pdf VZN č. 2 2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Lúčka_Prevádzkový poriadok pohrebiska

KALENDÁR

August 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
meniny má: Anabela

Anketa:

Počasie na Slovensku: